Kulturrådet ønsker forslag til nye utvalgsmedlemmer

– Utvalgene gjør en stor og viktig jobb for kunst- og kulturfeltet i hele landet. Nå er vi på jakt etter nye kompetente og motiverte medlemmer, sier rådsleder Sigmund Løvåsen.

Fagutvalgene vurderer og diskuterer søknader innenfor sitt område, og bestemmer hva som skal få tilskudd. Vurderingsutvalgene for litteratur vurderer bøker til innkjøpsordningene og avgjør hvilke påmeldte bøker som kjøpes inn til bibliotekene, samt vurderer søknader i noen kategorier.

Fagutvalgene er også med i diskusjoner om kunst- og kulturfeltets behov, hva Kulturrådet skal satse særlig på og hvordan tilskudds- og innkjøpsordningene bør være innrettet.

Utvalgene oppnevnes for to år av gangen. Medlemmene skiftes ut jevnlig for å spre makten over midlene og holde diskusjonene om kunst, kultur og kvaliteter levende.

Ønsker å utvide mangfoldet

sin strategi har rådet valgt to satsingsområder for perioden 2021-24: mangfold (flere stemmer, uttrykk og estetiske praksiser) og større ytringsrom. For å jobbe godt med dette trenger utvalgene medlemmer med variert bakgrunn og erfaring fra hele kulturfeltet og hele landet.

– Vi trenger stor bredde av utvalgsmedlemmer og ser etter folk med ulike erfaringer, perspektiv og kulturelle ståsted. Vurderingsarbeidet i utvalgene skjer ikke med utgangspunkt i objektive kriterier, men ved at ulike faglige perspektiv og kvalitetsforståelser brytes mot hverandre. For at Kulturrådet skal være på sitt beste trenger vi rett og slett stor forskjellighet i utvalgene, sier Løvåsen.

Om arbeidet i fagutvalgene

For å få til gode utvalg må flere hensyn balanseres:

• Sammensatt fagkompetanse med erfaring fra forskjellige uttrykk og sjangre på hvert fagområde

• Erfaring fra ulike deler av kunst- og kulturfeltet (skapere, utøvere, arrangører, formidlere, akademikere m.m.)

• Bredde i kultur- og erfaringsbakgrunn

• Bredde i alder og geografisk tilknytning

Utvalgene skal fatte vedtak basert på kunst- og kulturfaglig skjønn. Utvalgsmedlemmer representerer ingen andre enn seg selv, men skal gjøre uavhengige vurderinger ut fra egen fagkompetanse og erfaring. Utvalget diskuterer seg frem til vedtak i fellesskap under utvalgsmøtene.

Arbeidsmengden varierer ut fra hvilke ordninger utvalgene har ansvar for. De fleste utvalg har 4-5 møter i året, som kan vare 1-3 arbeidsdager. Før hvert møte leser og vurderer fagutvalgsmedlemmene alle søknader som er kommet inn til ordningene de har ansvar for (50-200 søknader per møte) og andre saksdokumenter. Vurderingsutvalgene leser og vurderer bøkene som er påmeldt deres innkjøpsordning, samt søknader til enkelte ordninger.

Det er til sammen 14 fagutvalg under Kulturrådet innenfor fagområdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern, tidsskrift og kritikk, forskning og utvikling og tverrgående ordninger. I tillegg er det ni vurderingsutvalg for innkjøpsordningene på litteratur. Se mer om hvert fagområde her og oversikt over utvalgene.

Du kan foreslå nye utvalgsmedlemmer som enkeltperson eller på vegne av en organisasjon. Det er mulig å foreslå seg selv. Fyll inn feltene i skjemaet og pass på å få fram hvilken kunnskap og erfaring den du foreslår har, som du mener er relevant for Kulturrådets arbeid. Du trenger ikke bestemme hvilket utvalg du sender inn forslag til, vi vurderer hvilken kompetanse som trengs i de ulike utvalgene.

Utvalgenes sammensetning vedtas på Kulturrådets møte i januar 2024, og de nye utvalgene begynner sitt arbeid i februar.

Frist for å foreslå medlemmer: 1. november

Send inn dine forslag her.