Fremhevet innlegg

Vi søker daglig leder for Tekstallmenningen AS – tidsskrift- og småforlagssentralen

Vil du etablere og drive en ny, nasjonal sentral for kulturtidsskrifter? Tekstallianse søker daglig leder til prosjektet

Tekstallmenningen AS – tidsskrift- og småforlagssentralen

Foreningen Tekstallianse ble i mai 2019 stiftet som en samarbeidsorganisasjon for litteraturfeltet på Vestlandet, og har til formål å fremme skriftkulturen i regionen.

Norske kulturtidsskrifter har behov for en koordinert satsning på abonnements- og distribusjonstjenester. Tekstallianse vil derfor starte opp en nasjonal sentral i Bergen med ulike støtte- og servicefunksjoner. Tekstallmenningen skal være en selvstendig bedrift, og har allerede fått oppstartsstøtte fra Kulturrådet og Fritt Ord. I etableringsfasen vil arbeidet foregå i tett kontakt med initiativtakerne Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening og tidsskriftet Vagant.

Tekstallmenningen vil tilby tjenester som distribusjon, abonnementshåndtering, markedsføring og salgsfremmende tiltak. I tillegg skal bedriften tilby og tilrettelegge for relevante kurs, veiledning og nettverk.

Det finnes også et behov for de samme tjenestene blant småforlag, og vi har på sikt som mål å inkludere dem i den nye sentralen.

Det skal etableres en bærekraftig økonomisk struktur for bedriften, og nødvendig finansiering i tråd med denne. Daglig leder skal realisere etableringen og iverksette driften i tråd med forutsetningene.

Om stillingen

Daglig leder skal ha kompetanse innen administrasjon, merkantil drift og politiske prosesser, i tillegg til kunnskap og forståelse for tidsskriftenes kjernevirksomhet. Det er et mål å utgjøre en positiv kraft og være en styrkende medspiller for aktørene i feltet, nasjonalt og regionalt.

Kvalifikasjoner:

–       Relevant bedrifts- og/eller prosjektledererfaring.

–       God økonomiforståelse og erfaring med budsjettansvar er en forutsetning. Erfaring med offentlige finansieringskilder er en fordel.

–       Gjerne relevant utdannelse. 

–       Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Det er en forutsetning å beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

–       God forståelse for datasystemer og erfaring med databehandling.

–       Dyktig i forhandling, innsalg og presentasjon.

Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver som strekker seg fra overordnet strategi og ledelse til drift og utvikling. Oppgavene omfatter finansiering, økonomiarbeid, ansettelser og personalansvar, søknadsskriving og rapportering, kommunikasjon og generell drift. 

Stillingen rapporterer til styret i Tekstallmenningen AS.

Ansettelsen er i utgangspunktet fast i full stilling, men kan tilpasses rett person. Tiltredelse, lønn og øvrige betingelser etter avtale. Arbeidssted er Bergen sentrum.

For mer informasjon, kontakt styreleder Inga Moen Danielsen på tlf. 984 92 514

Søknadsfrist: Torsdag 16. april 2020

Søknad registreres på finn.no

Tekstallianse sin NAV-guide for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Tekstallianse har kontaktet NAV for å finne ut hvordan frilansere og selvstendig næringsdrivende skal gå frem nå som regjeringen har vedtatt krisepakken som åpner for dagpenger, sykepenger og omsorgspenger også for dere. Creo har samlet svar på mange spørsmål her, men det praktiske er fremdeles uklart. Vi har dialog med Kristian Arnesen i NAV som skal hjelpe oss med å finne svar på alt vi lurer på, men foreløpig må vi rett og slett vente på nye tekniske løsninger.

Vi må først spole tilbake. Hva er egentlig forskjellen på frilanser og selvstendig næringsdrivende?

Frilanser. En som ikke er ansatt, men som mottar lønn for oppdrag.

Definert i Folketrygdlovens § 1-9 som «Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende».

Selvstendig næringsdrivende. En som ikke er ansatt, men som driver et enkeltpersonforetak eller annet personlig foretak.

Definert i Folketrygdlovens § 1-10 som: «Med selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.»

Da er det på plass, og mange vil nok slutte å si at de er frilanser, tenker vi. Tilbake til NAV.

Nå er det veldig mange som skal bruke NAV sine tjenester for aller første gang. Det er nye regler og unntak, så det er ikke så lett å vite hva som er rett å gjøre. Det står ting i avisene og på regjeringen sin hjemmeside, men på nav.no står det noe annet. Vi sendte en rekke spørsmål til Kristian (se nederst i saken), men vi må smøre oss med tålmodighet:  

KA: For å si det sånn: Mange av disse spørsmålene lurer jeg på også… Jeg følger med på denne siden hver dag for å bli oppdatert om situasjonen. Foreløpig er det ikke kommet løsninger for hvordan man skal håndtere de vedtatte endringene rent praktisk.

TA: Betyr det at foreløpig beskjed er å ikke gjøre noe og vente på beskjed?

KA: Ja. Men i dag har vi fått melding om at det åpnes for at kommunene kan bevilge sosialhjelp uten behovsprøving, så for noen kan det være et alternativ. Du kan søke sosialhjelp digitalt her.

Rent generelt er det viktig å få fram at personer med eget AS eller frilansere med arbeidsinntekt, kan ha rett til dagpenger. Kravet er bl.a. at man har fått redusert arbeidstiden med minst 40% og har hatt en arbeidsinntekt siste 12 mnd på minst 0,75G (ca 75.000) eller totalt 2,25G siste 36 mnd (ca 168.500 kr). Mer om dette finner du her.

TA: Situasjonen er for mange slik at mange oppdrag ble helt avlyst, mens andre har man fått en kompensasjon for. Det er nok også noen oppdrag som først ble avlyst eller utsatt, men siden har det kommet opp en alternativ, digital løsning for oppdraget. Noen arrangører betaler ut et forskudd på honoraret i forbindelse med utsettelse. Det kan også komme nye oppdrag knyttet til digitale arrangementer.

Hvordan påvirker alt dette muligheten for å motta dagpenger? Vi vil vel helst at folk skal gjøre de mulige jobbene, men hvordan ser regnestykket ut i forhold til avkortning eller at man ikke kvalifiserer for dagpengene?

KA: Når det gjelder kombinasjonen dagpenger og jobb, er hovedregelen at man fører opp arbeidede timer på meldekortet. Utbetales lønn for flere timer enn man arbeider skal man føre opp antall timer man får lønn for. For noen yrkesgrupper, som f.eks. taxisjåfører og andre med bakvaktordninger, beredskap etc, finnes spesielle regler.

Som sagt er mye veldig uklart ennå, vi får holde kontakten og oppdatere etter hvert som ordningene kommer på plass.

Uavhengig av rettigheter osv: Det kan også være lurt å få fram at personer i miljøet med f.eks helsefaglig bakgrunn eller som har annen samfunnskritisk kompetanse, kan være svært etterspurt i arbeidsmarkedet og derfor bør registrere seg som arbeidssøker!  Det gjør man enkelt via www.nav.no

www.arbeidsplassen.no er stedet der mange arbeidsgivere nå benytter for finner aktuell kompetanse.

TA: Takk for hjelpen så langt! Da venter vi på nye tekniske løsninger og kommer til å henge på telefonen til deg for å få flere svar etterhvert:)

:::::

I det følgende er våre opprinnelige spørsmål som vi har som mål å finne svar på. Send oss gjerne en mail på kontakt@tekstallianse.org dersom dere har svar på noen av spørsmålene eller spørsmål å tilføye. Vi vil holde kontakten med Kristian og oppdatere løpende.

Det er vedtatt at frilansere og selvstendig næringsdrivende sikres 80% av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene i dagpenger, begrenset oppad til 6G (altså 599 188 kr).

– Hvilket skjema bruker man når man skal søke om dagpenger som frilans eller selvstendig næringsdrivende?

– Er det noe spesielt man bør skrive som merknad i skjemaet eller noe? Hva med vedlegg som ikke er relevant, som permitteringsvarsel og skjema fra arbeidsgiver?

– Hva er begrenset oppad til 6G, er det gjennomsnittsinntekten som man er sikret 80% av, eller 80% av gjennomsnittsinntekten?

Dette kan man få etter 17 dager uten inntekt.

– Kan man søke før de 17 dagene er gått, eller må man vente for å dokumentere 17 dager uten inntekt?

– Mange selvstendig næringsdrivende har avtale om honorar som ikke er knyttet til en fast tid, hvordan definerer man da dager uten inntekt? Er det fra siste faktura ble sendt ut?

– Forfattere, kunstnere og artister har gjerne inntekter knyttet til royalties eller salgsprovisjon. Hvordan påvirker dette dagpengene?

– Alle forstår at det er enorm pågang nå, og at ingen kan forvente at søknader blir behandlet på 1-2-3, men hva skal man forvente, egentlig?

– Og når søknaden er behandlet, hvor ofte kommer utbetalinger, en gang i måneden? Hvilken dato?

Videre er det vedtatt at de også skal sikres sykepenger fra dag 4…

– Hvilket skjema bruker man her?

– Jeg regner med at det krever legeerklæring for å få sykepenger? Registreres det automatisk i systemet? Frilansere og selvstendig næringsdrivende er ikke alltid vant til å drive med sykemelding og sånn.

– Hvis man er syk i løpet av de 17 dagene uten inntekt, teller fremdeles dagene uten inntekt frem til dagpenger?

…og omsorgspenger fra dag 4.

– Hvilket skjema bruker man her?

– Er det også for frilansere og selvstendig næringsdrivende nå 20 omsorgsdager per forelder, evt 40 omsorgsdager for enslig forsørger?

– Hvordan er det med omsorgspenger i kombinasjon med dagpenger eller i perioden før man kan motta dagpenger? Kan man for eksempel ta ut omsorgsdager i løpet av de 17 dagene uten inntekt?  

– Kan man utføre arbeidsoppgaver samtidig som at man mottar omsorgspenger? Er det for eksempel mulig å få en prosentandel omsorgspenger da man ikke klarer å jobbe 100% fordi man har barn hjemme som skal ha hjemmeundervisning, men likevel klarer å jobbe for eksempel 50%?

Korona i det frie litteraturfeltet

Fredag 13. mars lanserte regjeringen sine strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Det er ingen tiltak av betydning rettet mot selvstendig næringsdrivende.

Linda Børnes beskriver treffende situasjonen for frilansere i kulturfeltet i Bergens Tidende.

Kulturrådet og Fritt Ord gikk tidligere denne uken ut med informasjon om tilskuddsmottakere som er rammet, og forsikret om at støtte som er gitt til arrangementer som blir avlyst eller utsatt ikke skal kreves tilbake. Det spesifiseres at ”alle utgifter som det er gitt tilskudd til vil bli dekket, til tross for at tiltaket ikke er gjennomført. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister.” 

Det forstår vi som at arrangører skal betale honorar for avtalte oppdrag som blir avlyst. Det er altså ikke slik at de planlagte arrangementene skal utsettes til høsten og honoreres da. For det første er en invitasjon knyttet til en dato og kan ikke uten videre flyttes til ubestemt tid. For det andre kan vi åpenbart ikke ha dobbelt opp med arrangementer i høst, så alternativet er at arrangørene betaler tilbake overskuddet av programmidler som ikke blir brukt i vår. Dette tiltaket har helt tydelig ikke som hensikt at arrangørene skal sitte igjen med et overskudd fra avlyst program.

Videre betyr det at helårsarrangører kan og bør programmere som vanlig, og forplikte seg til avtaler uten å være helt sikker på at de vil kunne gjennomføres. På denne måten opprettholdes det grunnleggende næringsgrunnlaget i det frie feltet, og den offentlige finansieringen når frem til sin riktige mottaker.

Dette er foreløpig det viktigste tiltaket for det frie litteraturfeltet, og nå er det arrangørene sitt ansvar å forvalte det på en måte som gjør at aktørene og feltet i minst mulig grad svekkes.

Vi forventer at de samme betingelser vil gjelde for Kulturdepartementet, fylker, kommuner og andre private stiftelser som resultat av denne Force Majeure.

Tekstallianse vil naturligvis opprettholde våre inngåtte avtaler og jobbe videre med programmering. Vi ønsker i den grad det er mulig å finne alternative løsninger for samtaler og kurs som ikke kan gjennomføres, slik at vi kan publisere programmet som video, podcast eller i tekstform. Vi går i dialog med alle parter for å individuelt finne de mest hensiktsmessige løsninger.

Ekstraordinære tiltak:
NFFO og Store norske leksikon bevilger 500 000 kr til faglitterære frilansere til 250 dybdeartikler.

(oppdateres, send gjerne tips til ekstraordinære tiltak nasjonalt eller regionalt)

Medlemsrabatt på bruk av Fiken

Som medlem av Tekstallianse får du 15% rabatt på bruk av regnskapsprogrammet Fiken. Medlemskap er gratis og registreres her.

Fiken er laget for at du, som «ikke-økonom», enkelt skal kunne gjøre ditt eget regnskap på nettet. Dette innebærer blant annet:

  • Fakturering: Enkel utsending og oppfølging av fakturaer. Du kan sende i mange ulike kanaler (som brev, epost og Vipps), og du kan også sende til inkasso – helt gratis.
  • Kjøp: Egen app du kan ta bilde av kvitteringer med. Programmet tolker utgiftene dine og kommer med forslag til regnskapsføring for deg.
  • Frister og innsendinger: Fiken minner deg på fristene dine så de ikke glemmes. Du kan også lage og sende inn oppgaver som MVA, årsregnskap og næringsoppgave (selvangivelse) rett fra Fiken.
  • Support: Fiken svarer raskt på de aller fleste spørsmål. I tillegg til kundestøtte har de også massevis av hjelpeartikler, videoer og ukentlige webinar.

Her er en liten introduksjonen til Fiken, og du kan prøve gratis og uforpliktende i 30 dager.

Hvis det er noe du lurer på, så kan du sende dem en epost på kontakt@fiken.no.

For å benytte deg av medlemsfordelen oppgir du Tekstallianse ved bestilling av Fiken.

Nye produsentpraktikanter i litteraturfeltet på Vestlandet

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet som en del av vårt program innen regional bransjeutvikling. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet. Vi har avsluttet første omgang, og vi er veldig glad for både kompetanseheving og nye relasjoner.

Det ble for våren 2020 utlyst praksisplasser ved Northing, Mangschou forlag, Poesidigg, Sentralbadet Litteraturhus og Bergen Dramatikkfestival. Sentralbadet Litteraturhus måtte dessverre utgå som praksisplass på grunn av endring i tilgjengelighet for mentor.

Vi søkte personer med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Det var mange gode og relevante søkere. I utvelgelsesprosessen har vi lagt vekt på administrativ utdanning, erfaring og ambisjon. Vi håper og tror at det er en god strategi for å få kandidatene kjapt ut i relevante oppdrag og på den måten fortsette å bygge et produsentfaglig miljø i litteraturfeltet på Vestlandet. 

Her er oversikten over deltakerne:  

Northing / Kinakaal Forlag / Northing Space
Mentor: Yilei Wang og Ben Wenhou Yu
Praktikant: Michael William Laundry 

Mangschou forlag 
Mentor: Åsne Bruvik Lie, redaktør 
Praktikant: Christina Stensland Olsen

Poesidigg
Mentor: Henning Bergsvåg
Praktikant: Eira Søyseth

Bergen Dramatikkfestival / Cornerstone
Mentor: Idun Vik
Praktikant: Marthe Melheim

Gratulerer!

Utlysning: Produsentfaglig praksisprogram vår 2020

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet.

Vi søker nå fem nye praktikanter for våren 2020.

Vi tilbyr:

Fem relevante praksisplasser med egen mentor på arbeidsplassen.
Faglig fellesskap mellom praktikantene og på Tekstallianse sine aktiviteter.
Et samlet honorar på 15 000 kr.

Vi søker:

Personer med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Du må gjerne kombinere praksisen med studier, jobb eller annen frilansaktivitet.

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20-22 arbeidsdager i perioden februar-juni 2020 fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Det tar utgangspunkt i en dag i uken, men vil være mulig å avtale individuelle tilpasninger direkte med mentor.

Følgende praksisprogram lyses ut for våren 2020:

Northing / Kinakaal Forlag / Northing Space

Mentor: Yilei Wang og Ben Wenhou Yu

Mer info her

Mangschou forlag

Mentor: Åsne Bruvik Lie, redaktør

Mer info her

Poesidigg

Mentor: Henning Bergsvåg

Mer info her

Sentralbadet Litteraturhus

Mentor: Ingvild Ystanes, styreleiar

Mer info her

Bergen Dramatikkfestival / Cornerstone

Mentor: Idun Vik

Mer info her

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med CV og hvilke(n) praksisplass du er interessert i, gjerne i prioritert rekkefølge. Frist torsdag 9. januar.

Ny sentral for kulturtidsskrifter i Bergen

Tekstallianse er i første tildelingsrunde i Kulturrådets nye ordning Tidsskrift og kritikk tildelt 600.000 kr. for å etablere en nasjonal sentral for kulturtidsskrifter. Initiativet er inspirert av det svenske Nätverkstan i Gøteborg som har flere service- og støttefunksjoner, deriblant tilbud om distribusjon og abonnementshåndtering for svenske kulturtidsskrifter. Prosjektet vil frigi fagkompetanse i redaksjonene ved administrativ avlastning, og samtidig øke formidling og salgsinntekter. Målet er å styrke tidsskriftene og deres tilstedeværelse i offentligheten.

Initiativet er et samarbeid med Norsk tidsskriftforening og Vagant, noe som har sikret prosjektet nødvendig kompetanse og nettverk. Tekstallianse har også en positiv dialog med Norsk kritikerlag, Fritt Ord og en rekke potensielle brukere av sentralen. Vi opplever et sterkt ønske om en slik institusjon, og tilslutning om at Bergen er riktig lokalisering, både for å danne et tyngdepunkt utenfor Oslo, og fordi Tekstallianse sitt arbeid danner et godt faglig utgangspunkt og miljø i Bergen. 

Søknaden var på 2 millioner kroner som er et ufravikelig behov for å kunne realisere prosjektets ambisjoner, men leder i Tekstallianse, Inga Moen Danielsen, er tilfreds og glad. 

–  I og med at Kulturrådet ikke fikk den ønskede økningen til den nye tilskuddsordningen for tidsskrifter og kritikk fra Kulturdepartementet, visste vi allerede at om søknaden skulle innvilges i sin helhet, ville det gått på bekostning av tilskudd til tidsskriftene. Bevilgningen er et solid bidrag og en tillitserklæring, og ingen er vel flinkere enn oss i kulturfeltet til å finne nye og alternative løsninger når det trengs. Vi er sikre på at prosjektet er så godt fundamentert og viktig både for tidsskriftene og leserne at vi skal klare å få på plass den resterende halvannen millionen, om enn med en liten forsinkelse. Den viktigste utfordringen blir så å finne en modig og ambisiøs bedriftsleder som vil arbeide for å oppnå resultater på vegne av tidsskriftene, sier Inga Moen Danielsen.

Tekstallianse deltok i november på den aller første nordiske konferansen for kulturtidsskrifter i Gøteborg, og det ble et inspirerende og lærerikt møte med mange potensielle samarbeidspartnere. Det ble lagt et grunnlag for et nordisk fellesskap som utvider både det faglige kollektivet og nedslagsfeltet for tidsskriftene. Den svenske kunstneren Sara Granér dokumenterte konferansen, og illustrasjonen «I Bergen finns ett kontor» ble stadig referert til. Kontoret er nå et steg nærmere virkeligheten. 

Tekstallianse søker mentorer for praksisprogram våren 2020

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsatte høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet. Nå viderefører vi programmet for våren 2020, og vi søker nye mentorer!

Mentorene må drive eller ha en ansvarsrolle i en relevant virksomhet, og bidrar med oppfølging og relevante arbeidsoppgaver for praktikantene. Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20 arbeidsdager i perioden februar-juni 2020 (tilsvarer en dag i uken), fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen. Det vil være mulig å avtale individuelle tilpasninger direkte med mentor. Tekstallianse dekker honorar pålydende 15000 kr for praktikantene og vil fungere som oppdragsgiver og bidra til et faglig fellesskap mellom praktikantene.

Det er mulig å utvide oppdraget i praksisperioden, uavhengig av Tekstallianse.

Høsten 2019 har vi fem praksisplasser ved Mangschou forlag, Vagant, Litteratursymposiet i Odda, Boksalongen og Pamflett/Bergen Art Book Fair. Tidligere mentorvirksomheter er velkommen til å søke igjen.

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med en kort beskrivelse av virksomheten og mentoren, samt aktuelle oppgaver og ansvar for en praktikant. Frist mandag 9. desember.

Produsentpraktikanter i litteraturfeltet på Vestlandet

For å styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet, igangsetter Tekstallianse høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet.

Det ble utlyst praksisplasser ved Mangschou forlag, Vagant, Litteratursymposiet i Odda, Boksalongen og Bergen Art Book Fair, og vi mottok overraskende mange sterke søknader.

Vi søkte personer med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Vi har nå fått på plass de fem kandidatene, og vi har lagt vekt på administrativ utdanning, erfaring og ambisjon. Vi håper og tror at det er en god strategi for å få kandidatene kjapt ut i relevante oppdrag og på den måten begynne å bygge et produsentfaglig miljø i litteraturfeltet på Vestlandet. 

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20 arbeidsdager i perioden august-desember 2019.

Her er oversikten over alle deltakerne:  
 
Mangschou forlag
Mentor: Åsne Bruvik Lie, redaktør
Praktikant: Eivind Sudmann Larssen
 
Vagant
Mentor: Audun Lindholm, redaktør
Praktikant: Camilla Skogseth Clausen
 
Litteratursymposiet i Odda
Mentor: Ingvild Ystanes, festivalleiar
Praktikant: Christin Fossåen
 
Boksalongen
Mentor: Ane W. Wathne, butikksjef
Praktikant: Silje Knarvik
 
Bergen Art Book Fair
Mentor: Ann-Kristin Stølan, daglig leder
Praktikant: Johannes Grytnes

Produsentfaglig praksisprogram høsten 2019

Tekstallianse vil styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet. Vi igangsetter høsten 2019 et praksisprogram med fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet.

Vi søker fem praktikanter for høsten 2019.

Vi tilbyr:
Fem relevante praksisplasser med egen mentor på arbeidsplassen.
Faglig fellesskap mellom praktikantene og på Tekstallianse sine aktiviteter.
Et samlet honorar på 15 000 kr per praktikant.

Vi søker:
Personer med en ambisjon om å jobbe med litteratur og med interesse og engasjement for administrasjon og produksjon. Du må gjerne kombinere praksisen med studier, jobb eller annen frilansaktivitet.

Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20 arbeidsdager i perioden august-desember 2019 fordelt på et vis som er tilpasset arbeidsplassen (se under). Det vil være mulig å avtale individuelle tilpasninger direkte med mentor.

Følgende praksisprogram lyses ut for høsten 2019:

Mangschou forlag
Mentor: Åsne Bruvik Lie, redaktør
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 51.
Mer info

Vagant
Mentor: Audun Lindholm, redaktør
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 51.
Mer info

Litteratursymposiet i Odda
Mentor: Ingvild Ystanes, festivalleiar
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 42. Hele uke 41. Resten etter avtale.  
Avvikling: 9.-13. oktober
Mer info

Boksalongen
Mentor: Ane W. Wathne, butikksjef
Struktur: En dag i uken fra uke 32 til og med uke 51. Evt varetelling i uke 52.
Mer info

Bergen Art Book Fair
Mentor: Ann-Kristin Stølan, daglig leder Pamflett
Struktur: Etter avtale i perioden fra uke 32 til og med uke 47. Hele uke 46.
Avvikling: 14.-17. november
Mer info

Send en epost til kontakt@tekstallianse.org med CV og hvilke(n) praksisplass du er interessert i, gjerne i prioritert rekkefølge. Frist mandag 24. juni.